وقتی خدا با تو باشد تمام انرژی های مثبت از آن توست
ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱٥ 

وقتی خدا با تو باشد و آن، گاهی است که تو با خدا هستی، انرژی های مثبت بر تو سرازیر خواهد شد.

خدا بزرگتر از ذهن تو و هر آن چیزی است که در آن تصور شود.

او همیشه حاضر است و این تویی که خود را از او غایب می کنی و لذت همنشینی و با او بودن را از خود میگیری و این تویی که خود را تنها در میان این بیابان بی آب در میان سرابها و حشرات خطرناک آن تنها میگذاری.

حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ

اگر میخواهی خدا با تو باشد تو خود را از او غایب مکن.

در مسیر با خدا بودن و با خدا شدن وسوسه ها و شیطان های درونی در کمین است.آنانی که تمام فکر و ذکرشان نا امید کردن تو هست.آن گاه که این گونه تورا بفریبند که اگر حاجتت توسط خدا براورده نشد و یا به تعویق افتاد مدام در ذهن تو بخوانند که خدا تو را دوست ندارد.

و چه خیال باطلی که او تو را از پدر و مادرت بیشتر دوست دارد چرا که او خالق تو قبل از آفرینش آنان بوده است.گاه براورده شدن حاجت یا زود براورده شدن آن باعث میشود دیگر خدا را آنگونه صدا نزنی و یا باعث غفلت تو از یاد خدا میشود و دیگر شیرینی ذکر او را در نیابی.

و چه بسیار آن چیزهایی که تو آن را تلخ پنداری و حال آنکه خیر تو در آن باشد.

در مسیر با قدرت شدن که همان مسیر با خدا شدن است (چرا که هرکه با او باشد قوی و قدرتمند است)شیاطین با بکارگیری وسایل متعدد سعی دارند تو را از یاد او غافل سازند.یکی از این وسایل ذکر شیطان است و آن موسیقی و لعب و لهو است.مباد که ذکر خدا را از یاد برده و خود را درگیر اذکار شیطان و آهنگ ها و موسیقی ای کنی که همزمان شیطان با آن می رقصد.

وقتی خدا باتو باشد از رفتار این و آن ناراحت نخواهی شد چرا که این در قلب تو حک خواهد بود که این و آن مخلوقاتی بیش نیستند و تو با مالک اینها و همه مخلوقات دوست هستی و ارزش ندارد که خود را بخاطر این رفتارها ناراحت کنی.

وقتی خدا با تو باشدو آن گاهی است که بر شیطان کفر بورزی و بر همه کاره بودن و مالک بودن در یک کلام بر خدا بودن خدا ایمان بیاوری بر رشته محکمی چنگ زده ای که هیچ گاه پاره نخواهد شد و او شنونده ترین و داناترین است و دوست کسانی است که ایمان بر او بیاورند و آنها را از از تاریکی رهایی می بخشد.

تاریکی جهل

تاریکی کبر و غرور و حسد و بخل و کینه و همه تاریکی ها

و از همه تاریکی ها تو را خارج خواهد نمود که تاریکی عین عدم و نابودی است.

و تورا به سوی وجود و هستی یعنی به سوی نور خواهد برد.

نور علم و دانش و معرفت

نور ایمان و عقل

نور هدایت و تمام انوار

تا که آن بو جاذب جانت شود

تا که آن بو نور چشمانت شود

تا که آن بو سوی بستانت کشد

وا نماید مر تو را راه رشد

چشم نابینات را بینا کند

سینه ات را سینه سینا کند

آن گاه با خدا دوست و رفیق باشی با چراغی که خداوند در قلب و جانت روشن خواهد کرد تمام مسیر را خواهی دید و از گزند چاله ها و دام ها رهایی خواهی یافت.

 و در این هنگام است که تمام انرژی های مثبت بر تو سرازیر خواهد گشت.