وقتی خدا تو را در آغوش بگیرد.آغوش محرم ترین را رها کنم؟ و در آغوش نامحرم قرار بگ
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸ 

وقتی خداوند تو را در آغوش بگیرد تمام کائنات و موجودات ، تو را در آغوش خواهند گرفت.وقتی خداوند تو را در آغوش بگیرد ثانیه ها دقیقه ها و ساعت ها تو را در آغوش خواهند گرفت و زمان به میل تو حرکت می کند و بر تو لبخند می زند.

وقتی خداوند تو را در آغوش بگیرد تمام زمین زیر پای تو، تورا در آغوش گرفته است و هر جا که گام مینهی امواج مثبت بر تو سرازیر می شود و چنین است که زمین و زمان با تو هم آواز میشود و هماهنگی زمان و زمین تو اوضاع را بر وفق مراد تو می کند آنگاه که خداوند تو را در آغوش بگیرد.

وقتی تو با والدین خود مهربان باشی و با آنان به نازکی برگ گل و به طراوت شبنم ریخته بر گل رز سخن بگویی و به آنان محبت کنی و قلب آنان را از خود خشنود کنی خداوند تورا در آغوش خواهد گرفت.

وقتی به حالتی رسیدی که حس کردی نیاز داری در آغوش همدمی باشی و نیازهای عاطفی خود را و سایر نیازهای خود را ارضا کنی ازدواج کنی و سختگیری نکنی و ایده آل فکر نکنی و به دنبال براد پیت یا آنجلینا جولی نباشی  و تو تخیل و فضا فکر نکنی و خود را در ایران ببینی و خود را نیز در آینه.و به دنبال بیل گیتز یا راکفلر هم نباشی و راحت ازدواج کنی آنگاه خداوند تو را در آغوش خواهد گرفت.

وقتی تو با همسر خود مهربان باشی و کمبود های او را به داشته هایی که دارد ببخشایی و هیچ گاه او را با دیگری مقایسه نکنی(چون او تو را خواسته و تورا در میان دیگران برگزیده.او بر تمام دیگران برتری دارد چون تو را خواسته)و همیشه خود را جای او بگذاری و مهربان باشی خداوند تورا در  آغوش میگیرد.

وقتی تو با همسایگان خود مهربان باشی و در روزهای سختی و تنهایی و ناراحتی در کنار آنها باشی و هیچ گاه قلب آنها را از خود میازاری خداوند تو را در آغوش خواهد گرفت.

وقتی با پیرمرد یا پیرزن خسته بر کنار جوی یا خیابان مهربان باشی و با لبخند خود و احترام و سلام گرمای محبت را در دل او بکاری خداوند تورا در آغوش خواهد گرفت.

وقتی با  مخلوق خدا مهربان باشی.وقتی بر دل تنها و ناراحت مرحمی باشی وقتی بر گرفتاری تو راه حلی باشی وقتی با انسان دیگر  مهربان باشی خداوند تورا در آغوش خواهد گرفت.

وقتی بردرگذشتگان آنانی که پرونده آنان بسته شده.تویی که میتوانی با اعمال نیک و نیت برای رسیدن به آنان باعث شوی که جایگاه آنان در آن دنیا بهتر شود خداوند تو را در آغوش خواهد گرفت.

وقتی خداوند تورا در آغوش بگیرد تمام افسردگی ها و تمام اندوه ها از دلت رخت خواهد بربست.

و خداوند محرم ترین محرم هاست و آغوش او آرامبخش دلهاست.

و اما وقتی خود را در آغوش نامحرم و شیطان قرار دهی تمام ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت ها برخلاف میل تو حرکت می کنند و تمام زمین زیر پای تو بر تو امواج منفی ساطع می کند.

و چنین است که می گویند زمین و زمان برخلاف میل تو هستند.

و آنگاهی که تو بر والدین خود حتی اوف بگویی و ذره ای اخم کنی در آغوش شیطان قرار گرفته ای.

و آنگاه که نگاه تو فقط به نقاط ضعف همسرت باشد و او را با دیگران ذره ای مقایسه کنی و او را از خودت برنجانی در آغوش شیطان قرار گرفته ای.

و آنگاه که نیازهای عاطفی و غیره در تو بیدار شد به جای ازدواج که راه خداست به راه شیطان رو بیاوری و از راه دوستی هایی حتی مثلا سالم(هرنوع دوستی بین نامحرم حتی در حد صحبت گناه است) نیازهای خود را مثلا ارضا کنی شیطان تو را در آغوش خواهد گرفت.

وقتی بر همسایه خود نا مهربانی کنی و او را از خود برنجانی،وقتی بر مخلوقات خدا بر گیاهان و حیوانات و انسانهای دیگر نامهربان باشی شیطان تو را در آغوش خواهد گرفت.

و آنگاه که شیطان تو را در آغوش بگیرد تمام امواج منفی بر تو ساطع خواهد شد و زمین و زمان بر مخالفت تو حرکت می کنند و آنگاه است که دچار افسردگی ها و ناراحتی ها و بدشانسی ها خواهی شد.